RODO

Pełna klauzula informacyjna w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Piotr Lebioda Kancelaria Komornicza nr XXVI w Szczecinie informuję:

 

I. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w

Szczecinie Piotr Lebioda Kancelaria Komornicza nr XXVI w Szczecinie z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 32 w Szczecinie

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński.

Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii lub/oraz poprzez adres e-mail: iod.szczecin.016@komornik.pl

 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

IV. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”.

Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c. – w tym przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

 

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Piotr Lebioda Kancelaria Komornicza nr XXVI w Szczecinie informuje:


I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 

Piotr Lebioda Kancelaria Komornicza nr XXVI w Szczecinie z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 32 w Szczecinie


II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani/Pan Roman Kwieciński
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres email iod.szczecin.016@komornik.pl


III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów oraz zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

Podstawą przetwarzania danych jest: a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby dzwoniącej wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy (art. 6 pkt 1 lit. a RODO) – w zakresie zbierania i utrwalania danych osobowych przy rozmowie telefonicznej, b) prawnie uzasadniony interes do wszystkich pozostałych czynności przetwarzania danych – w tym przede wszystkim przechowywania danych osobowych (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).


IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)

Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, takim jak np. sądy, urzędy, pracownicy w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Administratorze. 

Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia w zakresie,

w jakim jest to niezbędne do realizacji tej umowy, takie jak np. świadczące usługi doradcze, dostarczające narzędzia z zakresu obsługi klienta, w tym za pośrednictwem infolinii.


V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres _______*, a po tym czasie zostaną usunięte poprzez _______*. W szczególnych wypadkach, 

Administrator może podjąć decyzję o zabezpieczeniu nagrania – wyłącznie do celów i na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji 

na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi i po tym czasie usunięte.


VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz do uzyskania szczegółowych informacji na temat ich przetwarzania, sprostowania i uzupełnienia danych, do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych. Udostępnianie pozostałych informacji w aktach spraw postepowań dokonuje się w trybie art. 9 Kodeksu postepowania cywilnego, Rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych. Może Pani/Pan również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz też w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie dodatkowych kategorii danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)

Jeśli przetwarzanie przez Komornika Sądowego danych osobowych może naruszać Pani/Pana prawa przysługuje Pani/Panu 

możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mając pełną wiedzę o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych, osoba dzwoniąc i ujawniając dane osobowe w rozmowie, wyraża – poprzez wykonanie tej czynności – jednoznaczną, świadomą, konkretną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku braku zgody rozmowa nie będzie nagrywana, prosimy o kontakt pisemny lub osobisty.


X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.