Komornik Sądowy
Piotr Lebioda

Przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie  Kancelaria Komornicza nr XXIV w Szczecinie

Informacje ogólne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Kancelaria Komornicza nr XXVI

ul. Ku Słońcu 32, 

71-899 Szczecin

 

Godziny otwarcia

Interesanci przyjmowani są:

od poniedziałku do czwartku 

w godzinach 7:30 – 15:30


Dyżur komornika:

w każdą środę

w godzinach 10:00 – 15:00


Obsługa telefoniczna petentów:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 – 14:00 

 

Kontakt

Tel.: 91 38 38 783

Fax: 91 570 55 43

kancelaria@komornikzeszczecina.pl

Rachunek bankowy

Bank BNP Paribas S.A.

 

97 1600 1446 1898 8163 7000 0001

 

SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX

Podstawy prawne działania

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu zadań, komornik sądowy kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji, co oznacza m.in, iż jest on gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego bądź innego należy złożyć podpisany wniosek (przykładowe formularze do pobrania znajdują się w zakładce „ do pobrania) wraz z tytułem wykonawczym bądź innym dokumentem stanowiącym podstawę do podjęcia czynności. Zgodnie z art. 797 § 1 k.p.c. we wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i inny składa się Komornikowi w formie pisemnej albo ustnie do protokołu. Wniosek może również zostać złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki wniosek może złożyć sam wierzyciel lub jego pełnomocnik. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Zadania ustawowe komornika sądowego

Zgodnie z przywołaną ustawą Komornikom powierza się następujące zadania:

– wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

– wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

– wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

– wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

– wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik, ponadto:

 

– na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139 ind.1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

-na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

– sporządza protokół stanu faktycznego;

– na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Kancelaria działa przy wsparciu systemów informatycznych: