Piotr Lebioda
komornik Szczecin

Komornik Sądowy
 przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Kancelaria Komornicza nr XXVI w Szczecinie  

Komornik (Szczecin)

UWAGA! !!!
Telefoniczna obsługa petentów 
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 11:00-14:00

Piotr Lebioda – Komornik Szczecin

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje czynności egzekucyjne w sposób, który ustalają przepisy prawa. 

Staram się podchodzić do każdej ze stron postępowania egzekucyjnego ze zrozumieniem zarówno trudnej sytuacji w jakiej znalazł się dłużnik, jak i uwzględnieniem interesów wierzyciela. 

Wraz z całym zespołem staramy się profesjonalnie podchodzić do każdej sprawy, traktując ją indywidualnie. Poszerzamy swoją wiedzę oraz odbywamy liczne szkolenia, gdyż współczesna egzekucja, to połączenie wiedzy i doświadczenia. W końcu to Państwo obdarzacie nas zaufaniem, powierzając często niełatwe do załatwienia sprawy, a na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność doprowadzenia każdej z nich do oczekiwanego finału

 

– Piotr Lebioda
Komornik Szczecin

SIEDZIBA KANCELARII

ul. Ku Słońcu 32 71-899 Szczecin NIP: 857-189-58-04 REGON: 386205480 EPU ID: 2967 ePUAP: KSPiotr_Lebioda/ezbiegi

Godziny otwarcia

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30 Komornik przyjmuje osobiście w każdą środę w godzinach 10:00 - 15:00

Obsługa telefoniczna petentów
Pn - Czw. 11:00-14:00

kontakt

Tel: 91 38 38 783 Fax: 91 570 55 43 kancelaria@komornikzeszczecina.pl

wpłaty

Bank BNP Paribas S.A. Nr rachunku bankowego: 97 1600 1446 1898 8163 7000 0001 SWIFT/BIC: PPABPLPK

POZYSKIWANIE INFORMACJI
KOMORNIK (SZCZECIN)

 

W realizacji swoich ustawowych zadań Piotr Lebioda Komornik Szczecin kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.:
CEPIK 2.0 – elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
OGNIVO – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych
CBDKW – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości
GEOPORTAL – platforma do poszukiwania nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecin oraz powiatu Polickiego
EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
EPUAP – platforma elektronicznej wymiany informacji z urzędami
CEIDG (API) – elektroniczny rejestr umożliwiający dostęp do rozszerzonego modułu danych, pozwalający Komornikowi na ustalanie szczegółowych danych dłużnika, w sytuacji gdy wierzyciel dysponuje jedynie numerem NIP dłużnika.
MS-KRZ – Sądowy Rejestr Zastawów – CI-RZ – odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilkudziesięciu minut.
REGON SISP (API) – elektroniczny rejestr umożliwiający dostęp do rozszerzonego modułu danych, pozwalający Komornikowi na ustalanie szczegółowych danych podmiotów gospodarczych.
EPO – system digitalizujący obsługę korespondencji
KOMORNIK ONLINE – to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego.

 

 

Komornik Szczecin - Obszar działania

Sprawy z rewiru:
– Miasto Szczecin
– Gminę Police
– Gminę Nowe Warpno
– Gminę Kołbaskowo
– Gminę Dobra

Sprawy spoza rewiru:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Komornik Szczecin jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z wyjątkiem spraw:
1. o egzekucję z nieruchomości,
2. o wydanie nieruchomości,
3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
5. w sprawach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Szczegółowe informacje na temat właściwości Komornika Sądowego Piotra Lebiody

Komornik Szczecin właściwość:

 

biblioteka Szczecin komornik

Komornik Szczecin – Piotr Lebioda

Zajmujemy się prowadzeniem spraw egzekucyjnych, o zabezpieczenie roszczeń oraz innych spraw nieegzekucyjnych, w tym spisami inwentarza, doręczeniami korespondencji sądowej, protokołem stanu faktycznego. Zadania ustawowe wykonujemy rzetelnie i terminowo, z indywidulanym podejściem do każdej sprawy.  Doświadczenie i stałe poszerzanie wiedzy z zakresu prawa, to czynnik niezbędny aby w dzisiejszych czasach sprostać zadaniom stawianym przez ustawodawcę. Kryptowaluty, domeny internetowe czy inne składniki majątkowe dłużników są nie lada wyzwaniem, aby dokonać skutecznej z nich egzekucji.  Komornik sądowy – Szczecin zapewnia sprawne ustalenie majątku dłużnika.

Komornik posiada swoją kancelarię przy pętli tramwajowej Szczecin Gumieńce, łatwo dojechać do naszego biura komunikacją miejską oraz samochodem. Po rozpoczęciu współpracy, na wniosek wierzyciela, wszelkich czynności dopełni komornik. Szczecin to miasto będące siedzibą kancelarii, właściwość miejscowa Kancelarii Komornika to okręg Sądu Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

 

Skuteczny komornik (Szczecin)

Skuteczny komornik musi być osobą z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zaangażowaniem. Każdy wniosek egzekucyjny rozpatrujemy indywidualnie, a podjęte działania zmierzają na skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego. Skuteczny komornik Szczecin – kancelaria jest zinformatyzowana, działamy w oparciu o szereg programów pozwalających na sprawne prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz wymianę informacji z wierzycielami.

laptop szczecin komornik ręce
komornik szczecin garnitur

Komornik Szczecin –
jest nie tylko organem egzekucyjnym, który działa na podstawie przepisów prawa ale przede wszystkim jest człowiekiem, którego celem jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z oczekiwaniami wierzyciela, czyli przede wszystkim w sposób skuteczny ale przy uwzględnieniu praw dłużnika oraz poszanowaniu jego osoby.  Można stwierdzić, że swoistym pośrednikiem między wierzycielem a dłużnikiem jest komornik Szczecin, będący siedzibą mojej kancelarii komorniczej. W przypadku chęci załatwienia sprawy, zapraszam zarówno wierzycieli, jak i dłużników do umówienia spotkania, w celu omówienia strategii zakończenia sprawy egzekucyjnej w sposób najbardziej efektywny dla obu stron.

Piotr Lebioda
Komornik Szczecin

Komornik Szczecin – zadania ustawowe:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
zegarek komornik szczecin
książki ustawy komornik szczecin
  • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
  • na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • poszukuje majątku dłużników na zlecenie wierzyciela
Piotr Lebioda – Komornik Szczecin

Komornik (Szczecin) – jak wszcząć postępowanie egzekucyjne:

-Należy złożyć wniosek (można skorzystać z gotowych formularzy dostępnych na naszej stronie w zakładce “wnioski”). Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, oraz pełnomocnictwo procesowe, jeśli wniosek składa pełnomocnik. We wniosku należy określić roszczenie oraz wskazać znane wierzycielowi informacje na temat dłużnika. 

Po zarejestrowaniu sprawy Komornik podejmuje czynności, których zażądał wierzyciel we wniosku.

Jeżeli wierzyciel nie posiada takich informacji, to nie stoi to na przeszkodzie skutecznej egzekucji. Wierzyciel może bowiem zlecić zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801 (2) Kpc. Komornik za pomocą dostępnych mu systemów teleinformatycznych ustali składniki majątku dłużnika pozwalające na skuteczną egzekucję. 

Piotr Lebioda – Komornik Szczecin

notes komornik szczecin
komornik szczecin linki ulica

Przydatne linki (komornik szczecin):

www.szczecin-pz.sr.gov.pl – strona sądu rejonowego 
www.komornik.pl – strona krajowej rady komorniczej
www.gov.pl/web/sprawiedliwosc – strona ministerstwa sprawiedliwości

 

 

 

UWAGA!

Z dniem 28 października 2021 r. nastąpiła zmiana siedziby kancelarii.
Nowy adres: ul. Ku Słońcu 32, 71-899 Szczecin

strzałka komornik szczecin